Cibemba Downloads


Wintmci Version 12f

suwintmci.exe:
(347k)
Wintm Yakubomfya Kangalila Wa Kulongana Kwa Mikalile No Mulimo Tubomba. Ilafwa Ku Kutantika Abakwete Amalyashi Mu Kulongana Kwa Mikalile Ya Bwina Kristu No Mulimo Tubomba. Ifyebo Pa Fyakubomfya Fili Mu Cingeleshi.

Home